Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnièka Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

Agresivno ponasanje macaka

Agresivno ponašanje maèaka
Pored svih onih lepih trenutaka kada je maèka umiljata,kad vas smiruje,mazi se i prede moguæe su i neprijatnosti tog zajednièkog druženja. Tada su spremne da pokažu izuzetnu agresivnost,koja može biti usmerena prema ljudima,drugim maèkama ili drugim životinjama.

Agresija u igri je vidjena prvenstveno kod maèica i mladih maèaka.Maèke se prikradu i naglo skaèu na vlasnikovu ruku ili nogu,grizu i grebu.Mnoge od njih prerastu ovo ponašanje,dok  se kod nekih  ovo zadržava kao stalan problem.
Savet vlasnicima:Ako se primeti ovako ponašanje,maèku je potrebno usmeriti na drugi predmet kao što je igraèka.Najzanimljivije je da to budu predmeti koji nisu lako dostupni.Medjutim,ako se vlasnik odluèi da kazni maèku za ovake postupke,onda to treba da uradi na indirektan naèin ;pravljenjem buke,prskanje vodom isl.Ako su vlasnici spremni da uzmu još jednu maèku,moraju znati da je moguæe da rezultat izostane i  maèka preusmeri svoju agresivnost.

Agresija prema ljudima-Ako su spoljašnji stimulusi i nadražaji nepristupaèni te maèka ne može direktno da im parira, ona svoju agresivnost preusmeri na ljude.Nadražaji mogu biti èujni (zvuèni),vizuelni i olfaktivni ili idiopatski.Ova agresija može da  bude povezana sa strahom ili odbranom teritorije.Napad  je obièno iznenadan,eksplozivan,sa ili bez oglašavanja(maukanja,frktanja..)Maèka koja se boji frkæe,izvija ledja i nakostreši dlaku i spremna je za napad.
Savet:Maèku koja je veoma agresivna treba odvojiti od vlasnika i zatvoriti u mraènu sobu nekoliko dana,hranu i svetlo donosi vlasnik nekoliko puta na dan sve dok ne išèeznu znaci uznemirenosti ili agresije.Terapija benzodijazepinima je indikovana u sluèaju straha.

Idiopatska agresivnost ili jake ,uèestale agresivnosti kod koji nema identifikovanog  stimulusa.Ove agresije su vezane za hipertireoidizam,insuficijenciju bubrega,maèiju ishemiènu encefalopatiju.Nažalost,jedino rešenje za teške napade agresije je eutanazija.

Agresija prema maèkama je usmerena prema drugim maèkama.Kod mužjaka je povezana sa parenjem i hijerarhijskim statusom ili jednostavno može biti vezana za sazrevanje maèke(2-4 god starosti).Maèka se oglašava i juri drugu maèku.Reakcija iz straha žrtve je piškanje,bežanje koje izmamljuje jurnjavu i produbljuje agresiju.Ovake maèke treba odvojiti.Lekovi mogu smanjiti uznemirenost napadnute maèke.Ponovno upoznavanje treba da bude postepeno i oprezno i potpomognuto malim kolièinama ukusne hrane.Napadnutoj maèki treba omoguæiti slobodu kretanja oko transportera u kome se nalazi agresivna maèka.Na ovaj naèin napadnuta maèka iznova stièe poverenje.

Teritorijalna agresivnost karakteriše se tekuæom agresijom udružena sa vokalizacijom i gonjenjem.Ova agresija može da bude usmerena prema jednoj odredjenoj maèki,medju više maèaka u domaæinstvu ili prema novoj maèki.Teritorijalno agresivne maèke pokazuju potrebu da gone svoj cilj.Tretman je problematièan,najjednostavnije je odvojiti maèku.

Agresija povezana sa strahom
Kada je ugrožena svaka maèka postaje agresivna.Saterana u æošak,skoro uvek staje,spušta glavu,grèi se i reži.Pri približavanju subjekta maèka se valja preko ledja,napada kaèeæi se prednjim šapama,udarajuæi zadnjim šapama a sve to praæeno je ugrizima.Ekstremno plašljive maèke pri kontaktu sa subjektom najpre pokušavaju jedan skok u vidu virtuelnog leta,ali ako je to nemoguæe,nakostrešeno frkæu,pljuju,keze se izvijajuæi ledja kombinuju stavove za napad i odbranu.Terapija je benzodijazepini i razdvajanje maèki.

Agresija prema drugim životinjama
Èak i site,kuæno držane maèke su lovci i teže da zgodnom prilikom ulove ili bar ozlede drugu životinju u kuci ili dvoristu.Plen mogu biti miševi,ptice,gušteri,ribice...Èitav plen ili ostatke unose u kuæu i pokazuju ih vlasniku.Da bi se ovo predatorstvo spreèilo takvim maèkama se mora spreèiti pristup drugim kuænim ljubimcima jer èak i blizina ''raspoložene maèke'' stresira ptice.Preporuèuje se ogrlica sa zvonèiæem kako bi eventualna žrtva bila blagovremeno upozorena.

limundo
Copyright © 2007 - 2015 by alesvet All rights reserved . Design by bcc - BccRacunari